logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

Flag_e

 

โครงการพิทักษ์มรดกสยาม

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์บรมราชูปถัมภก

ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์


โครงการพิทักษ์มรดกสยาม เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ได้ผลตามมาตรฐานสากล โดยการ

ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ชุมชน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป เห็นความสำคัญ

ของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ได้ช่วยกันศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาการบริหาร

จัดการมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนได้ช่วยกันดูแลและร่วมทำงานที่จำเป็น เพื่อให้การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเกิดความสำเร็จ

สูงสุดยั่งยืนมั่นคง สอดคล้องกับหลักการสากลของการอนุรักษ์ที่ถือปฏิบัติกันอยู่ในนานาประเทศ เพื่อประโยชน์ ของชนในชาติสืบไป


 

กิจกรรมใหม่!!

 

บันทึกเสวนา

วันศุกร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

มรดกภูมิปัญญาชาวบ้าน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม  
จากเนินมะปราง (พิษณุโลก) ถึงแม่สอด (ตาก)

นำโดย ดร.วีระชัย ณ นคร
อุปนายกและหัวหน้าแผนกกิตติมศักดิ์ของวิชาธรรมชาติวิทยา
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์


และ ดร.พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   
แผนกพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ  กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรชาติ
ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเก่า (จังหวัดตาก)

 

MORE>>>