logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

Flag_e

 

โครงการพิทักษ์มรดกสยาม

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์บรมราชูปถัมภก

ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์


โครงการพิทักษ์มรดกสยาม เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ได้ผลตามมาตรฐานสากล โดยการ

ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ชุมชน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป เห็นความสำคัญ

ของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ได้ช่วยกันศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาการบริหาร

จัดการมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนได้ช่วยกันดูแลและร่วมทำงานที่จำเป็น เพื่อให้การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเกิดความสำเร็จ

สูงสุดยั่งยืนมั่นคง สอดคล้องกับหลักการสากลของการอนุรักษ์ที่ถือปฏิบัติกันอยู่ในนานาประเทศ เพื่อประโยชน์ ของชนในชาติสืบไป


 

กิจกรรมใหม่!!

 

บันทึกเสวนา

วันเสารที่์
26 พฤษภาคม 2561

ศึึกษาสัญจรพิทักษ์มรดกสยาม ชมงานฟื้นฟูอาคารประวัติศาสตร์์และวิถีชีวิต ของผู้คนในบริเวณหน้าพระลาน ท่าช้าง ท่าเตียน ปากคลองตลาดและรับประทานอาหารเย็นในอาคารอนุรักษ์ พร้อมฟังบรรยายพเศษ นำโดย ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ More>>>