logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

 

โครงการพิทักษ์มรดกสยาม

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์บรมราชูปถัมภก

ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการพิทักษ์มรดกสยาม เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ได้ผลตามมาตรฐานสากล โดยการ

ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ชุมชน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป เห็นความสำคัญ

ของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ได้ช่วยกันศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาการบริหาร

จัดการมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนได้ช่วยกันดูแลและร่วมทำงานที่จำเป็น เพื่อให้การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเกิดความสำเร็จ

สูงสุดยั่งยืนมั่นคง สอดคล้องกับหลักการสากลของการอนุรักษ์ที่ถือปฏิบัติกันอยู่ในนานาประเทศ เพื่อประโยชน์ ของชนในชาติสืบไป

 

 

 

กิจกรรมใหม่!!

 

 

 

20 กรกฎาคม 2560

เปิดตัวหนังสือ "ทนายวัฒนธรรม: ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน" และเสวนา

MORE>>>

22 กรกฎาคม 2560

ศึกษาสัญจรพิทักษ์มรดกสยาม "มอญในคุ้งเขียวบางกระเจ้า

นำโดย คุณสุดารา สุจฉายา

นักประวัติศาสตร์ และกรรมการพิทักษ์มรดกสยาม

MORE>>>

6-8 ตุลาคม 2560

Visit Yangon's Urban Heritage

นำโดย คุณเจมส์ สเต็นท์ ประธานคณะทำงานพิทักษ์มรดกสยาม

 

 

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ The National Trust for Cultural Heritage of Korea

 

 

 

 

 

คุณพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและสมาชิกสยามสมาคมฯ รวม 17 ท่าน เดินทางไปลงนามบันทึกความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับหน่วยงาน National Trust for Cultural Heritage of Korea (NTCH) โดยจัดขึ้นที่ The National Palace Museum ณ กรุงโซล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมานี้ ในการลงนามดังกล่าว มี Mr. Kim Jong-Kyu ประธานของ NTCH เป็นผู้ร่วมลงนาม และมีท่านฑูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงโซล ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการดังกล่าวด้วย

 

ภายหลังพิธีลงนาม คณะสมาชิกของสมาคมได้รับฟังสาระสำคัญเรื่องกฎหมายและนโยบายทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี รวมถึงการกำเนิดของ Heritage Trust บรรยายโดยผู้แทนจาก Cultural Heritage Administration ซึ่งน่าสนใจอย่างมากและนำไปสู่การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเข้มข้น ในการเดินทางเพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกได้รับความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม การกำเนิดของทรัสต์ และกลยุทธเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพิทักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติด้วย

 

คณะของสยามสมาคมมีความประทับใจในการต้อนรับอย่างอบอุ่นของท่านฑูตศรัณย์ และ National Trust for Cultural Heritage of Korea เป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าการสานสัมพันธไมตรีระหว่างสององค์กรในครั้งนี้จะนำประโยชน์มาสู่ประเทศไทยต่อไป

 

 

โครงการใหม่ของพิทักษ์มรดกสยาม:

พิทักษ์มรดกสยาม และองค์กรภาคีเครือข่ายอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ได้ร่วมกันจัดทำเอกสาร เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ
โดยได้นำส่งเอกสารดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมานี้ ข้อเสนอโดยสังเขปมี 5 หัวข้อด้วยกัน คือ

 

1. ให้มีบทบัญญัติเรื่อง “มรดกทางวัฒนธรรม” ในรัฐธรรมนูญ

เพื่อรับรองความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมในความหมายที่กว้างขึ้น เสริมสิทธิ และอำนาจ
หน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีบทบาทที่ชัดเจนขึ้นในการรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

2. ให้มีการตราพระราชบัญญัติมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ 

เพื่อให้ขยายความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นอกเหนือจากโบราณสถาน วัด พระราชวัง และสถานที่ราชการ โดยให้รวมถึงมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สถานที่ที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ดนตรี วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญา ปรับโครงสร้างของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษามรดกฯประเภทต่างๆอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ และบัญญัติให้มาตรการ
สร้างแรงจูงใจทางด้านภาษี 

3. ให้จัดตั้งกองทุนมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ (Cultural Heritage Trust หรือ Fund)

เพื่อดูแลมรดกทางวัฒนธรรมจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง และให้มีการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งวางนโยบายด้านภาษีเพื่อสนับสนุนงบประมาณ เฉกเช่นประเทศ
ที่ประสบความสำเร็จได้ทำมาแล้ว

4. ให้ปรับปรุงงานด้านผังเมือง เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยในการรักษามรดกทางวัฒนธรรม

พัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถที่จะบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นเอง ให้อำนาจและบทบาทแก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการทำงานเรื่องนี้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมได้รับการรักษาและสืบทอดอย่างทั่วถึงโดยคนในท้องถิ่น

5. ให้ถอนร่างพระราชบัญญัติมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว

เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ยังมีความไม่เหมาะสมอยู่หลายประการ ยังเป็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม และมีกระแสต่อต้านอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มคนที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม จึงเห็นควรให้มีการนำไปปรับปรุงแก้ไขเสียก่อน

 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม

 

หนังสือแนะนำ

Protecting Siam's Heritage

 

Edited by Chris Baker 
Baht 950/US$35

 

The Journal of the Siam Society เป็นวารสารทางวิชาการ มีเนื้อหาด้าน มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวารสารภาษาอังกฤษเล่มเดียวของประเทศไทย ที่พิมพ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 จนถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 100 ได้จัดพิมพิ์เมื่อปี 2012 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.siamsociety.org/pub_JSS/jss_index.html)

ในโอกาสนี้สยามสมาคมฯ ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือขึ้นเป็นพิเศษซึ่งมีเนื้อหาเดียวกัน ใช้ชื่อว่า "Protecting Siam's Heritage" โดยเพิ่มเติมส่วนของ Index เพื่อให้สืบค้นได้ง่าย

การจัดพิมพ์เล่มพิเศษนี้สืบเนื่องจากการที่สมาคมได้ก่อตั้งแผนก "พิทักษ์มรดกสยาม"เพื่อขับเคลื่อนให้สังคมเกิดความตระหนักในประเด็น
ปัญหาด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่ทำขึ้นเพื่อสำรวจประเด็นต่างๆ และความท้าทายในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม โดยรวม 20 บทความ ที่สะท้อนให้เข้าใจแนวคิดของการอนุรักษ์ในยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน โดยในส่วนแรกจะเป็นการมองย้อนกลับไปถึงการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดจาก“การบูรณะปฏิสังขรณ์” ในแบบดั้งเดิมจนมาเป็นการอนุรักษ์ในสมัยใหม่ ทบทวนบทบาทของการอนุรักษ์ในยุคแรกๆ และตามหาต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่วนที่สอง เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาร่วมสมัย ที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ตั้งแต่โบราณสถาน มรดกวัฒนธรรมอันเป็นนามธรรมจนถึงกรณีของมรดกวัฒนธรรมข้ามพรมแดนมีหลายบทความที่แสดงถึงการถกเถียง
ในเรื่องการอนุรักษ์ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครในส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ จะเป็นการนำเสนอมุมมองในต่างประเทศ เช่น ผลกระทบที่เกิดจากระบบมรดกโลกและการพัฒนาในปีนังและย่างกุ้ง 

บทความในหนังสือเล่มนี้จะทำให้เห็นภาพอันซับซ้อนของประเด็นปัญหาด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม รวมทั้งความรู้สึกของผู้เขียนที่มีต่อ
ประเด็นปัญหาที่พวกเขานำเสนอ ดังที่ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ ตั้งคำถามไว้ในบทนำว่า"จะมีอนาคตสำหรับการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม
ในประเทศไทยหรือไม่?” 

 

บันทึกสรุปการเสวนา