logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการทำงาน

 

1. มร. เจมส์ สเต้นท์ ประธาน
2. คุณวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการ
3. คุณสุรยา สุพันธุ์วณิช กรรมการ
4. คุณอวยพร เกิดช่วย กรรมการ
5. คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที กรรมการ
6. คุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการ
7. คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร กรรมการ
8. คุณสมลักษณ์ เจริญพจน์ กรรมการ
9. คุณมณฑิรา หรยางกูร อูนากูล กรรมการ
10. คุณปองขวัญ (สุขวัฒนา) ลาซูส กรรมการ
11. คุณกนิษฐา กสิณอุบล กรรมการ
12. คุณจารุณี คงสวัสดิ์ เลขานุการ และผู้จัดการโครงการ