logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

เกี่ยวกับเรา

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีความสนใจในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่ วิจัย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชาติมาเป็นเวลากว่า หนึ่งศตวรรษ ในปี 2554 นี้ คณะกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้มีมติเห็นควร ให้สมาคมฯจัดตั้งโครงการ “พิทักษ์มรดกสยาม” ขึ้น เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา


โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ได้ผลตามมาตรฐานสากล โดยการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ชุมชน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ได้ช่วยกันศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และวิธีการ แก้ปัญหาการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนได้ช่วยกันดูแลและร่วมทำงานที่จำเป็น เพื่อให้การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เกิดความสำเร็จสูงสุด ยั่งยืนมั่นคง สอดคล้องกับหลักการสากลของการอนุรักษ์ที่ถือปฏิบัติกันอยู่ในนานาประเทศ เพื่อประโยชน์ ของชนในชาติสืบไป

เป้าหมายของโครงการ

  1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของอาคารสถานที่ที่เป็นมรดกทาง สถาปัตยกรรมของชาติที่อยู่ในการครอบครองของรัฐ สถาบันของรัฐ องค์กรเอกชน เอกชน และวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
  2. เป็นหน่วยงานอิสระที่รองรับความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม ของชาติจากสาธารณชนทั่วไปและจากภาคเอกชน ซึ่งสามารถส่งความคิดเห็นมายังหน่วยงานนี้ได้
  3. เป็นเวทีเพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองมรดกทางสถาปัตยกรรมของชาติได้มีโอกาสแสดง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสาธารณชน เกี่ยวกับนโยบายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
  4. ทำหน้าที่ประสานงานให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรม โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆให้มากที่สุด
  5. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณกุศล องค์กรเอกชนและบุคคลทั่วไปเพื่อ ฝึกอบรมให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้สนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และสร้างกระแสสำนึกเพื่อให้การอนุรักษ์เป็นไปในแนวทางที่ดีที่สุด เฉกเช่นมาตรฐานงานอนุรักษ์ในนานาประเทศ

กิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมของโครงการจะประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย อบรม สัมมนา ศึกษาในพื้นที่ ซึ่งมีการอนุรักษ์ จัดพิมพ์เอกสาร หนังสือ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เป็นเจ้าของและผู้ครอบครอง
อาคาร กิจกรรมดังกล่าวจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความจำเป็น แต่จะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในประเทศไทย